Chia sẽ kỹ thuật

Common Problems- Màng quá bóng khó cắt


Cài thông số nhiệt quá cao, dẫn đến màng bóng cắt không dính.
Nguyên liệu chứa nhiều phụ gia tạo bóng màng gây ảnh hưởng đến cắt dán.

* Nguyên Nhân

  • Cài thông số nhiệt quá cao, dẫn đến màng bóng cắt không dính.
  • Nguyên liệu chứa nhiều phụ gia tạo bóng màng gây ảnh hưởng đến cắt dán.

* Giải Pháp

  • Giảm nhiệt độ máy thổi cho phù hợp.

  • Điều chỉnh lại nguyên liệu cho phù hợp.

Đối tác