Sản phẩm

Chất chậm cháy Frame retardant


  • PP compound đạt V1, V2, V0
  • HIPS compound đạt V1, V2, V0
  • ABS compound đạt V1, V2, V0
  • Hoặc dạng Masterbatch cho 3 nhựa trên


Thông tin sản phẩm 
  • PP compound đạt V1, V2, V0
  • HIPS compound đạt V1, V2, V0
  • ABS compound đạt V1, V2, V0
  • Hoặc dạng Masterbatch cho 3 nhựa trên
https://www.youtube.com/watch?v=e7t_u52gUOY
 
Danh mục Tên tài liệu Size Download

Sản phẩm nổi bật

Đối tác