Sản phẩm

Hạt màu kem


Hạt màu kem
Mã màu: TLPA-T2473
Màu phối
Nhựa nền: LLDPE
Ứng dụng: Thổi màng, cán tấm, ép phun


Thông tin sản phẩm 
Hạt màu kem
Mã màu: TLPA-T2473
Màu phối
Nhựa nền: LLDPE
Ứng dụng: Thổi màng, cán tấm, ép phun
Hạt màu kem
Mã màu: TLPA-T2473
Màu phối
Nhựa nền: LLDPE
Ứng dụng: Thổi màng, cán tấm, ép phun
Danh mục Tên tài liệu Size Download

Sản phẩm nổi bật

Đối tác