Sản phẩm

Hạt Màu Xanh Dương


Hạt Màu Dương Ánh Tím
Mã Hàng: TLPA-BLUE2001
Hàm lượng Pigment : 20%
Nhiệt độ Max: 250 


Thông tin sản phẩm 
Hạt Màu Dương Ánh Tím
Mã Hàng: TLPA-BLUE2001
Hàm lượng Pigment : 20%
Chất độn: có
Nhiệt độ Max: 250 
Ứng dụng
Thổi màng, Cán màng, ép phun
Hạt Màu Dương Ánh Tím
Mã Hàng: TLPA-BLUE2001
Hàm lượng Pigment : 20%
Chất độn: có
Nhiệt độ Max: 250 
Nhựa nền: LLDPE
Danh mục Tên tài liệu Size Download

Sản phẩm nổi bật

Đối tác