Sản phẩm

Hạt màu đen


Hạt Màu Đen nâu
Mã Hàng: TLPA-B3865
Hàm lượng Pigment : 40%
Chất độn: Có
Nhiệt độ Max: 250 
Ứng dụng
Thổi màng, Cán màng, ép phun, kéo chỉ, màng phủ nông nghiệp


Thông tin sản phẩm 
Hạt Màu Đen nâu
Mã Hàng: TLPA-B3865
Hàm lượng Pigment : 40%
Chất độn: Có
Nhiệt độ Max: 250 
Ứng dụng
Thổi màng, Cán màng, ép phun, kéo chỉ, màng phủ nông nghiệp
Hạt Màu Đen nâu
Mã Hàng: TLPA-B3865
Hàm lượng Pigment : 40%
Chất độn: Có
Nhiệt độ Max: 250 
Ứng dụng
Thổi màng, Cán màng, ép phun, kéo chỉ, màng phủ nông nghiệp
Danh mục Tên tài liệu Size Download

Sản phẩm nổi bật

Đối tác